PostHeaderIcon MIASTO - PLENER

MIASTO – PLENER to projekt mi?dzynarodowego pleneru artystycznego.  W pierwszej edycji we wrze?niu 2010 roku zaproszeni arty?ci, przebywaj?c w Opolu, mieli za zadanie wnikn?? w przestrze? miejsk? i za pomoc? technik video zilustrowa? proces do?wiadczania miasta. Powsta?y trzy filmy, z trzech ró?nych kulturowo perspektyw.

Video jako technika realizacji prac plenerowych zosta?a wybrana nie bez przypadku. Du?a rola video jako medium artystycznego i dokumentacyjnego, w zamierzeniu Organizatorów ma zosta? wykorzystana do poszukiwania Genius Loci miasta, oraz sta? si? przyczynkiem do dyskusji o wspó?czesnej przestrzeni miejskiej Opola i jej charakterze.Film autorski cieszy si? równie? coraz wi?ksz? popularno?ci? i zainteresowaniem szczególnie w Internecie.

We wrze?niu 2012 kolejna edycja MIASTO - PLENER zostanie rozszerzona o sekcj? muzyczn? ze wzgl?du na muzyczne tradycje Opola.

MIASTO – PLENER rozpocznie si? konkursem, dla wszystkich, którzy chc? si? podzieli? swoimi unikatowymi miejscami. Zapraszamy do stworzenia mapy ciekawych miejsc Opola widzianego z perspektywy roweru miejskiego. Zestaw zdj?? wykonanych w ulubionych, ciekawych zak?tkach Opola podczas trasy przebytej na rowerze miejskim ze stacji rowerowej mo?na wysy?a? na adres: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it do 30.06.2012. Wszystkie zdj?cia musz? by? opisane, a zg?oszenie musi zawiera? imi? i nazwisko zg?aszaj?cego. Na ka?dym ze zdj?? musi by? dobrze widoczne: miejsce, uczestnik, rower miejski ze stacji rowerowej. Wszystkie prace zg?oszone do konkursu zostan? wykorzystane do stworzenia "Wizualnego Hymnu Opola", który zostanie zaprezentowany podczas fina?u Tour de Pologne w dniu 11.07.2012 oraz do trasy rowerowej alternatywnych miejsc Opola, wed?ug której zwiedz? miasto, arty?ci podczas mi?dzynarodowego pleneru MIASTO - PLENER. Nagrod? w konkursie jest cyfrowy aparat fotograficzny, z którym bez obaw mo?na je?dzi? na rowerze.