Szanowni Pa?stwo!

Opolski Projektor Animacji Kulturalnych serdecznie zaprasza do udzia?u artystów wideo

w projekcie MIASTO - PLENER

MIASTO – PLENER to projekt pleneru mi?dzynarodowego obejmuj?cego takie kraje jak Polska, Czechy i Niemcy. Wybór tych krajów spowodowany jest histori? Opola oraz faktem, i? przede wszystkim te trzy narodowo?ci by?y lub s? obecne w historii miasta. Zaproszeni arty?ci, przebywaj?c w Opolu, b?d? mieli za zadanie wnikn?? w przestrze? miejsk? i za pomoc? technik video zilustrowa? proces do?wiadczania miasta. B?d? to trzy filmy, z trzech ró?nych kulturowo perspektyw. Filmy zaprezentowane zostan? w przestrzeni miejskiej Opola podczas pokazu ko?cz?cego plener, oraz zostan? umieszczone na stronie WWW projektu.

Video jako technika realizacji prac plenerowych zosta?a wybrana nie bez przypadku. Du?a rola video jako medium artystycznego i dokumentacyjnego, w zamierzeniu Organizatorów ma zosta? wykorzystana do poszukiwania Genius Loci miasta, oraz sta? si? przyczynkiem do dyskusji o wspó?czesnej przestrzeni miejskiej Opola i jej charakterze. Film autorski cieszy si? równie? coraz wi?ksz? popularno?ci? i zainteresowaniem szczególnie w Internecie, co dzi?ki stronie WWW, na której zostan? zamieszczone filmy, zapewni szeroki odbiór zdarzenia. Wzrasta równie? rola niestandardowej promocji poprzez film umieszczone w Internecie (np. na takich portalach jak You Tube).

Zasady rekrutacji

Rekrutacja odbywa? si? b?dzie na podstawie portfolio filmowego umieszonego w Internecie, oraz wype?nionej karty uczestnictwa.

Czas trwania pleneru: 06.09.2010 – 18.09.2010

Przewidziane atrakcje:

- rozpocz?cie pleneru - 06.09.2010

- wycieczka po najwa?niejszych zabytkach Opola - 07.09.2010

- niestandardowa wycieczka rowerowa, maj?ca na celu ukazanie urokliwych zak?tków miasta, cz?sto niezauwa?anych przez turystów - 08.06.2010

- spotkanie mieszka?ców Opola z artystami, po??czone z projekcj? ich dotychczasowych prac – 09 - 11.09.2010

- uroczysta plenerowa projekcja filmu, stworzonego w trakcie pleneru po??czona z zako?czeniem projektu – 18.09.2010

Co oferujemy:

- zakwaterowanie

- diety dzienne na wy?ywienie

- ciekawe wycieczki

- niezapomniane wra?enia

Zasady uczestnictwa:

- artysta musi posiada? w?asny sprz?t wideo i komputer

- artysta musi stworzy? chocia? jeden film podczas trwania pleneru

- wideo zostanie opublikowane na licencji Creative Commons (Uznanie autorstwa-U?ycie niekomercyjne 3.0 Polska)

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt na adres: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it