Vážení!

Opolský Projektor Kulturní Animace zve um?lce ks v ramci video projektu M?sto- Plenér.

M?STO – PLENÉR je projekt mezinárodního plenéru který zahrnuje ?esko, Polsko a N?mecko. Zmín?né státy jsou spojeny s historii m?sta Opoli a p?edevším ty t?í národností byly nebo jsou po?ad sou?astkou historie m?sta. Pozváni um?lci b?hem pobytu v Opoli budou mít za úkol proniknout m?stský prostor a pomocí video techniky zobrazovat vlastní, vnit?ní vnímání m?sta. Budou to t?i filmy z hlediska t?ech r?zních kulturních perspektiv. Filmy se budou promítat v m?stským prostoru m?sta Opoli b?hem záv?re?né filmové p?ehlidky plenéru a také budou umíšt?né na webové stránce projektu.

Video jako technika realizace plenérových prácí byla zvolena nenáhodn?. Velký význam techniky video jako um?leckého a dokumentárního medium, podle organizator?, má z?stat použita pro pátrání Genius Loci m?sta. Zarove? m?lo by se to také stat základem pro diskuzi o sou?asným m?stským prostoru m?sta Opoli a jého vlástnostech. Autorský film v poslední dob? má velký úsp?ch a zvláštní zájem o ní se objevuje v Internetu a díky stránce WWW, na které budou umíšt?ny filmy, zajístí velkž p?ístup k údalostí. Vzr?stající role nestandárdních prost?edku díky umíšt?ní film? na Internetu. (nap?. na You Tube).

Podmínky rekrutace

Rekrutace se bude konat na zaklad? filmového portfolio umíšt?ného na Internetu a také na vypln?né p?ihlášce.

Plenér se bude konat ve dnech: 06.09.2010 – 18.09.2010

Naplánované atrakce:

- zahájení plenéru – 06.09.2010,

- výlet- nejduležit?jší pámátky m?sta Opoli – 07.09.2010,

- nestandardní cyklovýlet cílem navšt?vy okouzlujících ?ástí m?sta, které málokdy jsou turisticky známé – 08.06.2010,

- setkání obyvatel m?sta Opoli s um?lci spojene s projekcí jejích dosavadních prácí – 09 -11.09.2010,

- slavnostní plenérová p?ehlídka filmu spojená s ukon?ením plenéru – 18.09.2010,

Nabizíme:

- ubytování,

- výživa,

- zajímavé výlety,

- nezapomenutelné zážitky.

Podmínky zú?astn?ní:

- um?lec musí mít vlástní video za?ízení a po?ita?,

- um?lec musí vytvo?ít aspo? jeden film b?hem plenéru,

- video bude publikování pod licence Creative Commons (Prohlášení o autorství- Nekomer?ní použití 3.0 Polsko),

Zájemce prosíme o kontaktování nas pod meilovou adresou: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it